page_banner

Önümler

5 Ok 3d goşa stansiýa galyndylaryny gaýtadan işlemek Cnc marşrutizatory

Iş stoly ýokary güýçli çoýundan ýasalýar, şöhle berkidilýär, iş stoly hereketli we iş çeýe.
Dolandyryş ulgamy ýokary takyklyk, diwersifikasiýa işi we aşa aşa işlemegiň netijesinde ýüze çykýan mehaniki çaknyşygyň öňüni almak üçin gorag mehanizmine eýedir.
X, Y, Z ýokary takyklyk bilen öňünden uzaldylan top nurbatlary bilen hereket edýär, bu iş böleginiň ýokary takyklygy üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sazlama

element ady sany
  Taýwan SYNTEC ulgamy 1
  X oky SYNTEC 1KW serw motor 1
  Y oky SYNTEC 1KW serw motor 2
  Z oky SYNTEC 1kw serw motor 1
  9kw HQD suw sowadyjy şpil 1
  X oky M2 ýylmaýjy dişli raf 1
  Y oky PMI - 4040 ýokary takyklykly nurbat 2
  Z oky PMI - 3210 ýokary takyklykly nurbat 1
  X oky 30 çyzykly ýol görkeziji demir 3
  Y oky 30 çyzykly ýol görkeziji demir 4
  Z oky 30 çyzykly ýol görkeziji demir 2
  11KW ýygylykly häkim 1
  13.T alýumin stansiýasy 4
  Iş meýdany 1220x2440mm  
  Merkezi howa saklaýyş ulgamy 1
  Merkezi ýaglaýyş ulgamy 1
  Çalt üýtgetmek guraly 8
  Bahar gurallary 1
  Sanawy barlaň 1
  Hil kagyzy 1
  Suw nasosy 1

Parametrler

ady

parametri

indeks X ok iň ýokary syýahat 3300mm
Y ok iň ýokary syýahat 2150mm
Z oky iň ýokary syýahat 800mm
Gantry ini 4000mm
Gantry beýikligi 2300mm
Ok ok perişde -120 ° ⁓120 °
C oky swing perişdesi -400 ° ⁓400 °
X 、 Y ok iň ýokary tizlik 0⁓60000mm / min
Z okunyň iň ýokary tizligi 0⁓30000mm / min
A 、 C okuň iň ýokary tizligi 170、270 ° / sek
X 、 Y ok iň ýokary iş tizligi 0⁓30000mm / min
Z oky iň ýokary iş tizligi 0⁓25000mm / min
X 、 Y 、 Z ok tizlenmesi 3m / s2
Stansiýanyň kuwwaty 80kg / ㎡
Iň ýokary tizlik 24000r / min
Maks kw 15kw
Maşynyň ululygy 4.2x3.2x3.7m LHW
Maşynyň agramy 4ton

Arza

1. Agaç galyplarynyň nagyş senagaty:
Heýkeltaraşlyk dürli metal däl galyndylar, agaç, rezinler, agaç nagyş modeli, agaç model awiasiýasy we beýleki agaç galyndylary üçin aýratyn amatly bolup biler.

2. Styrofoam EPS köpük galyplarynyň nagyş pudaklary:
Şekil / gahryman heýkeltaraşlygy, haýwan heýkeltaraşlygy, açyk heýkeltaraşlyk, häzirki zaman heýkeltaraşlygy, tema seýilgähi, 3d heýkeltaraşlyk.

3. 3D model senagaty:
Awtoulag modelleri, howa giňişligi modelleri, gaýyk gämisi deňiz ýahta gämileriniň modelleri, ulag.Industriesokardaky pudaklaryň ätiýaçlyk şaýlary

tehnologiýa prosesi

5 AXIS

Özbaşdak gözleg awto-öňüni alyş programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan maşyn, esasy artykmaçlygy: güýçli funksiýa maşyn maşynyny ýokary netijelilikde saklaýar, programma üpjünçiligi özboluşly programma funksiýasyna eýe, emulýasiýa, hemmesini optimizirlemek.
1. hakyky işleýiş hereketine öýküniň, maşynyň howpsuz we ýokary netijeliligine göz ýetiriň.
2. oňat utgaşyk, adaty iş ISO koduny kabul ediň.
3. toolshli gurallary redaktirlemek, goldamak we redaktirlemek, makro programmany we G koduny okamak we redaktirlemek üçin goldaw.
4. ýokary howpsuzlyk, heläkçiligiň we päsgelçilikleriň öňüni alyň.
5. Ulanyjy üçin amatly interfeýs, modully programmany öwrenmek we ulanmak aňsat.

a.jemi hakyky 3D emulýasiýa
Köp okly 3D hereket emulýasiýasyny hakykatdanam 100% amala aşyryň.Dinamiki taýdan 360 ölü burç ýok, köp pyçak we 5 ok gurluşy, maşyn modeli, önüm modeli, armatura modeli we gural ugry

b.ajaýyp optimallaşdyrylan programma önümçiligi has netijeli edýär.
Göni nusga almak üçin G kodundaky gollanma adaty CAD / CAM programma üpjünçiligine (Alphacam, Cimetron, Mastercam, UG, PowerMill, Topsoil) gabat gelip biler.Görünýän 3D emulýasiýada, optimizasiýada yzygiderli gural ýoly, gereksiz hereketi pozuň.Şol bir wagtyň özünde ISO koduny gysyp we optimizirläp biler, hatda işlemegiň 50% -ini azaldyp biler.

c.modully akylly programma
Güýçli funksiýa programmistiň gysga wagtyň içinde optimizasiýa programmasyny düzmegine, akyl taýdan ýykylmagynyň öňüni almaga, heläkçiligiň we päsgelçilikleriň öňüni almak üçin goňşy ýolda öňe ýa-da yza hereket goşup biler.Şol bir wagtyň özünde, maşyn hereketini optimizirläň, öňe we yza hereket goşmak bilen çylşyrymly we artykmaç ýoly ýönekeýleşdiriň.Islendik perişde burawyny guruň, 5D görüşi aňsatlyk bilen kesiň, şonuň üçin gurluşy we programmany diňe giriş ululygyny tamamlap bilersiňiz.Ulanyjy üçin amatly interfeýs programma üçin amatly we täsirli.

ýüz tutmak talaby

(daşky gurşaw zerurlygy)
Naprýa .eniýe: 350V-50HZ, gysylan howa 0.8Mpa, 100-200L / minut.Howa tankerini möhürlemek: iň bolmanda 0,5M3.
Daşky gurşaw
1. iş jaýynyň temperaturasy 0-35 ° C, gün şöhlesiniň yşyklandyrylmagyndan we iş jaýynda çyranyň çyrasyndan.
2. Önümleriň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin gyzgyn transformatory azaldyň.maşyny möhürlemekde we sowatmakda ýerleşdirmegi teklip ediň.
3. Çyglylyk 75% -den az bolmaly, uzakda suwuk we suw syzýan maşyn.
4. Uzakdaky tozan we poslaýjy howa.

(operatoryň talaby)
ökde operator aşakdaky amaly özleşdirmeli:
1. ýokary ideologiki hili, hünär etikasy bar, köp zähmet çekiň, ussatlygy intensiw öwrenip bilersiňiz.Baý tejribä eýe bolmak has gowudyr.
2. Işleýiş we programma görnüşlerini ussatlyk bilen özleşdiriň.Öz enjamyňyzy dogry we ussatlyk bilen işledip biler we programma ugruny gowy işledip biler, şonuň üçin dogry we optimal marşrutlaşdyryň, nädogry programma, işlemek ýa-da ýykylmak bilen näsazlyklardan gaça duruň.
3. maşynyň häsiýetini, maşynyň sazlanyşyny gowy biliň.Maşyn häsiýetini çuňňur biliň we maşyn işleýşinde gysyş ýagdaýyny we kadalaşdyrylyşyny biliň, öz enjamyňyz üçin gündelik tehniki hyzmaty dogry we ussatlyk bilen tamamlaň.
4. Işleýiş düzgünini we mazmuny barlamagy gowy biliň.Öz enjamyňyzy düzgünleşdirmegi we işleýiş howpsuzlygyny, gündelik tehniki hyzmaty we mazmuny barlamagyň standartyny bilmeli.Bejeriş we ýaglamak ýeri we standarty, ýag modeli, adaty howa we gidrawliki basyş.
5. Işläň we gowy ýazyň, näsazlyk ýagdaýyny we signalyny seresap boluň we ýazga alyň.Näsazlyklar bilen gyssagly we dogry bar bolsa, gyssagly ýagdaýda iş salyşyň.Bejeriş işgärinden mümkin boldugyça gysga wagtda saklamagyny haýyş ediň.Diagnoz goýmak we işlemek üçin abatlaýyş işgärine hyzmatdaşlyk ediň.

hyzmat kepilligi

(satuwdan öň) Birnäçe ýyllyk tejribesi bolan satuw inereneri, önümiňize we amalyňyza görä dogry seljeriň we baha beriň.Hünär teklibini beriň.

(satuw) Tehnologiýa prosesi, maşyn ýagdaýy, gurnama standarty, programma üpjünçiligi okuwy, elektron we howa ýoly üçin aragatnaşyk we okuw ünsli gürleşiler.

(satuwdan soň) 2003-nji ýyldan şu güne çenli SOAR müňlerçe maşyn satdy, şol sanda Günorta gündogar Aziýa, Eastakyn gündogar, Merkezi Aziýa, Russiýa, Amerika, Braziliýa we ş.m.Çalt we hünärli jogap beriň.
20 ýyl bäri müşderileriň önümleri, aýyň kuwwaty, önümçilik sahnasy, programma üpjünçiligi okuwy, maşynyň adaty ulanylyşy, iş jaýyny dolandyrmak, gurallary ulanmak, maşynlara hyzmat etmek, howpsuzlyk amallary boýunça köp sanly hünärmen tejribe toplady.Harytlaryň köpüsini amaly nusga bilen üpjün ediň.
Kepillik: kabul ediş barlagyndan bir ýyl soň

(gaplaň we gowşuryň) Paket, saklamak we eltip bermek uzak aralyga laýyk gelýär we köp gezek ýüklenýär, şonuň üçin berk boluň.Jogapkärçiligi ýerliksiz bukja bilen alýarys.Daşarda çygly ýerde saklamagy gadagan ediň we saklamak 2 aýdan köp bolup bilmez, üçünji aýda kepilligi azaldar.

Spareparts

Önümler görkezilýär


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň