page_banner

Önümler

ATM-3200 Awto pin membranany basýan maşyn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wakuum membranasynyň metbugat enjamy ATM-3200

Bir tarapdan dürli ýokary hilli PVX, ýokary ýalpyldawuk, gyzgyn geçiriji we şkaf bilen işlemek üçin ulanylýar.Esasan şkafy, şkafy we beýleki mebelleri basyň.
Önümler ýokary hilli bolup, gabykdan çykmaz, çyzyk we çukur düşnüklidir.
Bu enjam önümçiligiň hilini ýokarlandyrmak üçin kremniniň deslapky re modeimini (kremniniň rezin listinden iki gezek polo positiveitel basyşy ýükläp) saýlap biler.

Auto pin membrane press machine (32)
Auto pin membrane press machine (31)

Nusgalar

vakuum nasosy, nemes tehnologiýasyny kabul edip, at güýji güýçli we uzak ömri.

Gidrawlik basyş ulgamynyň esasy hereketlendirijisi halkara ösen ulgamy kabul edýär. Plastinanyň plugin prinsipinde ösen gurluş, pes näsazlyk tizligi, ýokary akym we çalt basyş (adaty basyş wagtynyň ýerine 5-20 sekunt basmak) önümçiligi ösdürýär. netijeliligi.

Operasiýa ulgamy halkara markaly “Delta” PLC dolandyryş enjamlaryny we uly adam maşynyna duýgur ekrany saýlaýar.Enjamy dolandyrmak aňsat we tehnologiýa ýokary derejede ösen.Awtomatiki dereje gaty ýokary.

Dolandyryş ulgamy üçin esasy elektrik enjamlary “Schneider”, “Weidmuller”, Taýwanly “Delta”, Hytaýyň “CHINT” -lerini kabul edýär.

San görkeziş toguny, naprýa .eniýe displeýini görmek aňsat.Mikro kompýuteriň temperaturasyna gözegçilik enjamlary, temperaturany takyk gözegçilikde saklamak üçin kabul edilýär.
Kebşirleýiş deformasiýasynyň öňüni almak üçin gazylan 6 sany polat plastinkadan ybarat.

Plastinka hereketi üçin syýahat ulgamy, ýygylyk häkimine gabat gelýän, başlamak üçin pes tizligi emele getirýän, kem-kemden tizlenýän, hereket etmek üçin ýokary tizlik, durmak üçin pes tizlik döredýän kompaniýamyzyň patentini kabul edýär.Iş bölekleriniň terjime edilmezligi üçin durnukly hereketi üpjün ediň

2 toplum awtomatiki kesiji, 2 toplum 8 rolikli PVC goldaw, 2 çeňňek pyçak we kesmek üçin enjamlar bilen enjamlaşdyryň.

Bankomat-3000II esasy hünärleri: adamlaşdyrylan dizaýnlar

1. PLC programmasyndaky näsazlyk üçin duýduryş dizaýnlary has giňişleýin.Näsazlyklar düşnükli we çözmek aňsat.
2. Nemes dürli basyş datçiklerini gurup, takyk basyş sanlysyna takyk gözegçilik edýärler.
3. Maşynyň 4 modeli bar (mat PVC, ýokary ýalpyldawuk, şkaf, kremniniň öňünden basmak), dürli ussatlyga görä dogry modeli saýlap bileris
4. PLC-de hökmany tehniki hyzmat programmasyny guruň.

Tehniki aýratynlyklar

Daşky ululygy: 13030mm × 2230 mm × 2150mm
Iş plastinkasynyň ululygy: 3000mm × 1320mm (içki ululygy)
Iş eseriniň iň uly ululygy: 2800X1200mm
PVX filmiň ini azyndan 1400mm
Iş eseriniň iň ýokary beýikligi: 50mm
Iş basyşyny bahalandyrmak: Oňyn basyş≤0.6Mpa
Ativearamaz basyş≥-0.095Mpa
Jemi güýji: 56kw
.
Hakyky energiýa sarp edilişi: Takmynan 13-15kw (ýokary energiýa saklaýjy bilen elektrik we ýag garylan ýyladyş, ýylylygy uzak wagtlap saklap bilýän, soňraky goşmaça we ýylylygy saklap bilýän ýylylyk kesgitlenen temperatura ýetende, umumy güýjüň 1/3 bölegine mätäç, vakuum nasosy we gidrawlik basyş ulgamy zerur bolýança başlamaz)
Agramy: 16T

Amal

1. Jikme-jik iş tertibi
Bu bapy üns bilen okaň we bu enjamyň işine, iş tertibine we tehnika hünärlerine düşünmäge kömek eder.Şeýle hem, dogry işlemek üçin amalyňyzy ýeňilleşdirer.
2. Üç gyssagly duralgany açyň, PLC ekrany ýakylýar (1-nji surat).Üçüsiniň haýsydyr biri açylmadyk bolsa, maşyn işläp bilmez.

press machine (5)
press machine (6)
press machine (7)
press machine (8)
press machine (9)
press machine (10)

3. "Saýlaw" (2-nji surat) basyň, iş modelini "gollanma" -a üýtgediň (3-nji surat)
Ilki bilen “Transfer Oil” -i zynjyryň hereketine mejbur etmek üçin “Hot Transfer” nasosyny işe giriziň we bäş minutdan soň atingyladyş wyklýuçatelini açyň.Iş ýapylanda ilki bilen atingyladyş wyklýuçatelini öçüriň we 30 minutdan soň gyzgyn nasos işlemegini dowam etdiriň, “Hot Transfer Oil” sowadylandan soň, nebit nasosy öçürilip bilner.
4. Iş modelini saýlamak: F1 bir gezek ýüklemek, F2 iki gezek ýüklemek,
F3 şkaf modeli, F4 silikon taýýarlaýjy
F1-F4 düwmesi ekranyň sagynda ýerleşýär, isläniňize basyň;dürli önüm tehnologiýasyna ýazga alýan dürli modeller, modeliň üýtgemegi bilen sazlanan temperatura.Modelleri saýlamak diňe “Gollanma” ýagdaýynda işleýär.Awtomatiki usulda modeli üýtgedip bolmaz.
5. Temperaturanyň sazlanylyşy: howanyň temperaturasy 100-e ýeter. Highokary ýalpyldawuk pvc ýasalanda aşaky ýyladyş tagtasyna başlaň, içerdäki temperatura görä, tomusda 50 more-den ýokary bolmadyk 55 is bolýar.
Heatingokarky ýyladyş tagtasynyň temperaturasy:
iş modeli we pvc tarapyndan düzüldi.F1 we ​​F2 bolanda tekiz ýalpyldawuk pvc üçin 135 Set, ýokary ýalpyldawuk pvc üçin 100 Set düzüň;F3, 120 ve şkaf önümleri üçin;F4, 85 high ýokary ýalpyldawuk pvc üçin düzülende.
6. Parametr sazlamasy
4-nji surat ýaly "parametr sazlamasyna" "saýlama" saýlady, ilki bilen iş modelini saýlady, soňundan parametr sazlamasynyň şekiline giriň (5 we 6-njy surat).Üns beriň, iki san ikisi bolmaly, ýatdan çykarylmaly däl.

Salgylanmak üçin esasy parametrler toplumy, iş wagtynda käbir düzedişler bolar.Mysal üçin 0,45mm beýik ýalpyldawuk pvc düzüň

F1 model parametri

press machine (12)
press machine (14)

F2 model parametri

press machine (12)
press machine (14)

F3 model parametri

press machine (17)
press machine (16)

F4 model parametri

press machine (19)
press machine (21)

iş basyşy:

Membrananyň basyşy iň ýokary, gadagan ýüklemek üçin 0.6MPA düzdi.

press machine (22)

7. El bilen işlemek köplenç iş stoluny gyzdyrmak üçin işleýär, asyl şekilde "gollanma" saýlady."Gollanma" şekilinde, ýyladyş üçin niýetlenen silikon kauçuk "adsorb" basyň."Upperokarky tablisa başlamak" düwmesini basyň, ýokarky tablisa ýokary tizlik bilen gider, 8 sekuntdan soň, çäklendiriji wyklýuçatel degeninde haýallaşar we durar."Up" basyň, iş stoly göteriler we silikon ýykylar."Stoluň ýokarky çägi" gelende "gidrawliki ýük" basyň, ol "gidrawliki aşaky çäk" we "gidrawliki ýokary çäk" gelende durar."vakuum ýüküni" başlaň we soňra "membrananyň ýüküni" başlaň."Membranany düşürmek" basyň, soňra "vakuum düşüriş" basyň, ikisi hem 0 bolanda "gidrawliki düşüriş" basyň, düşürmek üçin 5 sekunt wagt alyň.Soňra "aşak" basyp bilersiňiz we gidrawliki hereketlendiriji bu amalda bary-ýogy 3 sekunt işleýär.Stol degishme çäklendiriji wyklýuçatelini basanyňyzda "çyk" basyň, tablisa ýokary tizlik bilen gider we 8-den soň haýallap durar.

8. Awtomatiki usulda işlemek:
Ilki bilen iş modelini, soňra indiki sahypany saýladyňyz, ähli parametrleri we iş basyşyny düzüň.Silikon listini 5 minut gyzdyrmak üçin "adsorb" basyň.Soňra tablisa başlaň, maşyn parametrler toplumy ýaly işlär we gutarandan soň tablisa çykar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň