page_banner

Habarlar

BF-33-L profiliň gaplaýyş enjamy

BF-33L manual book (10)

Işleýiş howpsuzlygy

1 machine maşynda duýduryş belgisine üns beriň, howpsuz işlediň.
2 machine maşynyň töwereginde ot ýa-da partlaýjy zatlary gadagan etmek
3 power Elektrik togy öçmezden öň açyk dolandyryş panelini bermäň
4 wire simiň zeper ýetmändigine göz ýetiriň
5 wire simiň wirtual baglanyşygynyň ýokdugyna göz ýetiriň
6 emergency gyssagly durmagyň we simleriň kadaly işlemegine göz ýetiriň we olary tötänleýin ulanyň.
7 high temperatureokary temperatura meýdanyna degmäň
8 sc Garylan bolsa sowuk suw bilen ýuwuň;eger PUR tarapyndan gyrylsa, gymyldamaň ýa-da eti baglasaňyz, hassahana ibermeli.

Üns beriň

1. Işlän wagtyňyz ýüzük, el sagady, boş matalar.
2. Işlän wagtyňyz saçyňyzy daňyň
3. Işleýän wagtyňyz ellik, äýnek we berk eşik geýiň

Control control dolandyryş paneliniň girizilmegi

degýän ekranda goýlan bu enjamyň funksiýasy we parametri
Sahypany açmak, interfeýsine degmek üçin maşyny başlaň
Ekranda görkezilýän maşyn funksiýasynyň parametri (iş tizligi, mukdar we ş.m.), parametrleri saýlap we düzedip biler.
Duýgur ekranda sözler, sanlar, nyşanlar, şeýle hem degmek düwmesi we san meýdany bar.
Duýgur düwmesi: ekranda funksiýany saýlamak üçin sensor nyşany (sahypa ýokary we aşak, hasap täzeden düzmek ýaly).
Açyk penjire: göni ekranda duýgur wyklýuçatel arkaly açyp we ýapyp bolýar.Pop penjire, parametr senelerini tanatmak üçin katalog, topar we panel bilen.
Duýgur düwmesi: ekranda r üýtgeýän nyşan, degip parametr üýtgedýär.NOOK we Öçürmek, Awto we El üýtgetmek ýaly.
San meýdany: r parametrleri diňe okalýan we üýtgedilip bilner.Üýtgeýän belgä, giriş parametrleriniň belgilerine we ENT-e ýa-da ýatyrmak üçin ESC-e degip klawiaturany görkezer.

2.1 sensor düwmesine giriş

BF-33L manual book (5)indiki sahypa geç

BF-33L manual book (9)soňky sahypa dolan

BF-33L manual book (12)BF-33L manual book (20)sanlary köpeltmek üçin degiň, bu nyşan elmydama sanlar bilen bolýar, her degmek bilen belli sanlary köpeltmek üçin degiň.

BF-33L manual book (17)BF-33L manual book (14)sanlary azaltmak üçin degiň, bu nyşan elmydama sanlar bilen bolýar, her degmek bilen belli sanlary azaltmak üçin degiň.

BF-33L manual book (21)Öçürmek düwmesi: funksiýanyň parametrleri öçürilen, ON ýagdaýyny çalyşmak üçin degiň.

BF-33L manual book (1)ON düwmesi: funksiýanyň parametri açyk, OFF ýagdaýyny çalyşmak üçin degiň.

BF-33L manual book (8)Awtomat düwme: funksiýa awtomatiki usulda, el ýagdaýyny çalyşmak üçin degiň.

BF-33L manual book (22)El bilen düwme: funksiýa el bilen, Awtomatiki ýagdaýy çalyşmak üçin degiň.
Şu wagta çenli dürli iş üçin maşynlary dolandyrmak üçin düwmelere, parametrlere, üýtgeýän senä degiň.

2.2 menýu sahypasynyň giriş

BF-33L manual book (23)
maşynyň işleýiş tizligini görkezýär, dürli nyşanlara parametr re modeimine degýär we parametrleri redaktirleýär.

news

2.2.1 tizlik toplumy interfeýsi

product

LINE: maşyn işiniň tizligi
LOW : maşyn pes tizlik
1 、BF-33L manual book (37)Bu nyşan, setir tizliginiň mukdary, setir tizliginiň ýokarlanmagy ýa-da her gezek degilende belli bir mukdary azaltmak üçin niýetlenendir.
2 、BF-33L manual book (36)Bu nyşan, setir tizligini ýokarlandyrmak ýa-da azaltmak üçin niýetlenendir.
3 icon Bu nyşan, her gezek çyzygyň tizligini azaltmak üçin.
4 、 Bu incon, her gezek çyzygyň tizligini ýokarlandyrmak üçin.

2.2.2 programma toplumynyň interfeýsi

PUR nasosynyň tizligini sazlamak bilen PUR mukdaryny awtomatiki dolandyryň, diňe PUR mukdaryny we folga giňligini giriziň, kontrolleýjiniň mukdaryny ýaýratmak üçin nasos tizligini sazlar.Iýmit tizligine görä dolandyrylýan tizligi awtomatiki ýaýradyň.

amal awtomatiki ýa-da el bilen bolup biler:
Gollanma : PUR nasosy kesgitlenen tizlik hökmünde işleýär, folga tizligini we inini iýmitlendirjek zat ýok
awtomatiki : Dolandyryjy zerur PUR mukdaryna görä nasos tizligini awtomatiki düzýär.

news

1 、 PUR mukdary toplumy: g / m² hökmünde giriş PUR mukdary diňe awto re iniminde işleýär.
2 、 folga ini toplumy: folga giňligi, PUR burun bilen gabat gelýär.
3 、 nasos tizligi: el bilen awtomatiki re betweenimiň arasynda üýtgäp bilýän nasos tizligini diňe taýýar görnüşde görkeziň.
4 、 el bilen nasos tizligi: Nasos tizligi el bilen re modeimde, sazlamak üçin degiň.

2.2.3 PUR ýaýradylan interfeýs

Bu enjam folga ýaýratmak üçin bir burun enjamlaşdyrdy, 2 sany fotoelektrik wyklýuçatel, biri datçigi iýmitlendirmek üçin, biri pnewmatik ulgam tarapyndan folga ýakynlygyndaky sensor burunlary.
Fotoelektrik wyklýuçatel datçigi iýmitlenýär we ýakynlaşýar, gözegçilik ediji PUR üpjün etmek üçin PUR nasosyny işe girizer.Nasos tizligi gözegçilikde goýuldy.

1 、 burun dolandyryş panelinde saýlamak üçin 2 iş tertibi bar :
Gollanma only diňe düzediş enjamyny saýlaň ýa-da tehniki hyzmat ediň, solenoid klapan açyk.
awtomatiki : Howa silindri burun folga basmak, PUR nasosyny işletmek we sensor iýmitlenende PUR folga bilen örtmek üçin ýaýratmak.Burunlarda howpsuzlyk wyklýuçateli bar, burun ýaýramagyny bes eder we garaşma ýagdaýyna gaýdyp geler, folga döwülende, howpsuzlyk wyklýuçateli awtomatiki iş tertibinde folga duýgur bolup bilmez.

UITQCO_B4NP9TSUL(YB@KH4

1 、 ESC PUR set interfeýsinden çykdy ;
2 、 ON / OFF security Howpsuzlygy dolandyrmak we öçürmek.
Aprox: Burun basýan impuls hasaplaýjy, profil iýmitlenende hasaplaň.Howa silindriniň burun işlemegi üçin sazlamak üçin.
Desaprox: Burun yzky impuls hasaplaýjy, soňky profil galan wagty hasaplaň.Burun garaşma ýagdaýyna gaýdyp gelende sazlamak üçin.

2.2.4 gyzgyn howa tüpeňi interfeýsi

Funksiýa pop penjiresinden saýlaň.
şol şertlerde awtomatiki işleýär :
1 feed iýmitlendiriji girelgesine oturdylan fotoelektrik.
2 、 degmek düwmesi açyk.
3 、 sürüjilik ulgamy işleýär.

3_}4DW$BML5YDR{[[[U6BOA

1. gyzgyn howa tüpeňiniň interfeýsini taşlaň.
2. gyzgyn howa tüpeňi
3.Paro hot Eger fotoelektrik wyklýuçatel gyzgyn howa tüpeňi başlanda iýmitlenmegi datçik edip bilmeýän bolsa, howa tüpeňi öçüriler, parametr sazlanyp bilner.

2.2.5 çotga toplumynyň interfeýsi

Funksiýa papanyň penjiresinden saýlaň
Işletmek we ýapmak düwmesini basyp öçüriň.
Maşyn işleýän wagty çotga başlaň.

88}}GW4{Z)4_D}}1_}(TD_Y

1. interfeýsden çykmak
2.ON / OFF brush Çotga işine başlaň we bes ediň

2.2.6 ýyladyş çyralary interfeýsi

sensor ekrany ýyladyş çyralary bilen saýlamak funksiýasy şol şertlerde awtomatiki başlaýar :
1 feed iýmitlendiriji girelgesine oturdylan fotoelektrik.
2 、 degmek düwmesi açyk.
3 、 sürüjilik ulgamy işleýär.

a

1. interfeýsden çykmak
2.ON / OFF heating ýyladyş çyralaryny işletmek we duruzmak.
3.Paro ating atingyladyş çyralary başlaýar, ýöne fotoelektrik wyklýuçatel iýmitlenmäni duýup bilmeýär.Heatingyladyş çyralary awtomatiki durmak üçin sanalýar, bu parametr sazlanýar.

Ⅲ 、 burun hyzmaty

3.1 gurluş
01: burun we turba birleşdiriji 02: garşylyk gyzdyrmak
03: PUR ýaýradyjy sazlaýyş gaby 04: çep hasaplaýjynyň ýagdaýyny sazlamak
05 : sag hasaplaýyş ýagdaýy 06 adjust silindrden ýaýrady
07 body burun göwre 08 : burun ýokarky gapagy
09: burun aşaky gapagy 10: burun berkidiji nurbat
11 : burun berkidiji nurbat 12 : pozisiýa
13 : sazlanyp bilinýän gazyk ýerleri 14: temperatura barlagy

BF-33L manual book (2)

3.2 parametr
ini : 25mm
iň giňligi : 330mm
ýyladyş güýji : 1000W

3.3 ýaýyň giňligini sazlamak
Spreadaýramagyň giňligini sazlamak üçin çepe we saga nurbat, çep we sag sanlaryň jemi ini ýaýraýar.

Amal duýduryşy
Giň ýaýramagyň giňligi diňe PUR we burun iş temperaturasyna ýeteninde, iş temperaturasy bolmazdan sazlanyp bilmeýän ýa-da nurbat torbasynda gazyk zaýalanan ýagdaýynda sazlanýar.
Slowlyuwaş-ýuwaşdan sazlamaly, agyz beklemeli ýa-da gazyň zaýalanmagy.
Her gap üçin iň az düzediş giňligi 12.5mm, eger çäkden çykmasa, düzediş deslapky bolar.

BF-33L manual book (3)

Buraw hasaplaýjy gaty bolar Ini min ýa-da iň ýokary derejä düzülende.Ol nurbady saklamaly ýa-da zaýalanar.

3.4 PUR burun hyzmaty
3.4.1 gündelik hyzmat
3.4.1.1 operator işden öň etmeli

1 work iş temperaturasyna ýylylyk burun
2 sl ýeri ýeňil arassalamak üçin inçe kagyzy süýşüriň (13) ;
3 min synag giňligini minutdan max (03 to çenli sazlamak we adaty ýa-da ýok synlamak ;
4 width iş ýagdaýyna giňligi (03) sazlaň
5 turba we burun çykýança PUR nasos
6 spread arassalanan bölegi we ýokarky gapagy (08) 、

3.4.1.2 operator işden soň etmeli
1 no burnuň temperaturasyny saklaň
2 sl ýeri ýeňil arassalamak üçin inçe kagyzy süýşüriň (13) ;
3 min synag giňligini minutdan max (03 to çenli sazlamak we adaty ýa-da ýok synlamak ;
4 、 ini (03) min 12.5mm
5 、 möhür burun

BF-33L manual book (11)

3.4.2 hepdelik hyzmat
3.4.2.1 operator maşyn öçürilende etmeli

BF-33L manual book (13)

süzgüçi arassalaň ýa-da üýtgediň
1 、 açyk burun süzgüç düzediji (17) 、

BF-33L manual book (15)

2 filtri ýyrtyň (21) ;

BF-33L manual book (16)

3 conne birleşdirijide täze arassa süzgüç çalşyň (18)。
Hapa süzgüç garaşmak üçin bir hepde çözüjide siňdiriň
üns sea 18 sol çözüji möhürleýjini siňdirmäň
3.4.3 burun sökmek we hyzmat etmek
Burun aňsat könelýän enjam, şonuň üçin sökmekde seresap bolmaly we iş temperaturasynda sökmeli.Ora-da PUR syzmagyna ýa-da ýalňyşlygyna bulaşyklyga zeper ýetiriň.
tapmany aýyrmak üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň :
1 security howpsuzlyk ellikini alyň
2 uzle uzaldyjy berkidiji nurbat 、 10) 、
3 top ýokarky gapagyň berkidiji nurbady (08) bottom aşaky gapagyndan (12 position pozisiýa pinini sökmek (09)

BF-33L manual book (25)

4 top ýokarky gapagy üns bilen süýşüriň, soňra içerki gurluşy görersiňiz .Donot heläkçiligini sazlamak sahypasy (03) ;

BF-33L manual book (28)

5 、 çykaryş PUR ýelimini galdyrdy
6 sol çözüji bilen arassa sazlaýyş sahypasy (03) ;

BF-33L manual book (31)

7 metal ýokarky we aşaky gapakdan demir ýelim bilen ýelimläň, zeper ýetirmäň.
8 sol çözüji, ýörite sazlaýyş sahypasy bilen arassa burun enjamy (03).
9 erve ervetiýaçlyk sökmek usulyny guruň.

BF-33L manual book (33)
BF-33L manual book (35)

3.4 möhürleýji
1 filter süzgüç goldawyny saýlaň (9) ;
2 sea möhürleýjini saýlaň (15) ;
3 ring halkany saýla (a) we (b) ;
4 gl ýelim wyklýuçatelini saýlaň (16) ;
5 screw nurbady öçürmek (17 drive drive sürüjiniň panelini aýyrmak (18 ; ;
6 no burun möhürçisini aýyryň (c) we (d) 、
7 val klapan wyklýuçatelini aýryň (19) we möhürleýji (e 、 、
8 removed aýrylan böleklerimizi we nurbat deşigimizi ergin bilen arassalaň.
9 drive haçan-da sürüjiniň çyzgysyny üýtgedeniňizde ýa-da ýelim syzjak change üýtgeýji möhürleýji gerek ;
10 reverse tersine sökmek usulyny gurmak。

BF-33L manual book (19)

Ⅳ 、 zynjyr programmasy

BF-33L manual book (7) BF-33L manual book (6) BF-33L manual book (4)


Iş wagty: Iýun-06-2022